Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

piksa
3972 f51a 390
Reposted fromjethra jethra viaretaliate retaliate
piksa
0772 3df1 390
piksa
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
1700 f904 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viayouuung youuung
piksa
piksa
8120 cf3a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via100suns 100suns

February 22 2017

piksa
4948 f3dd 390
Reposted fromdailylife dailylife
piksa
4956 0560 390
Reposted fromdailylife dailylife
piksa
piksa
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viaiindependentt iindependentt
piksa
8731 e39c 390
piksa
piksa


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viayouuung youuung
piksa
3662 139d 390
Reposted fromhepi hepi viadusz dusz
piksa
8184 2095 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
piksa
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viadusz dusz
piksa
piksa
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viayouuung youuung
piksa
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viayouuung youuung
piksa

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl